fredag 8. mai 2009

Nordnorsk bibliotekkonferanse 2009


Den nordnorske bibliotekkonferansen 2009 fant sted 5.-7. mai i Tromsø og hadde et tett og interessant program. Blant annet ble bibliotekmeldinga presentert av Leikny Haga Indergaard (ABM-utvikling) og derettet kommentert av Lars Hansen Juvik fra Nordlands fylkesbibliotek, Øyvind Frisvold fra Høgskolen i Oslo og Beth Junker fra Universitetet i Tromsø. Både kommentatorene og debattantene var enige i at meldinga var lite konkret og at det var på tide med en skikkelig satsing på bibliotekssektoren.

Ellers var det mange spennende områder som bli berørt i foredragene. Her her bare noen stikkord:
 • Hva er egentlig et kombinasjonsbibliotek og hvordan er erfaringene med slike bibliotek?
 • Hvordan kan man bruke f.eks. Second life for å møte brukerne på hjemmebanen? (Sjekk Norgesbiblioteket på Second life!)
 • Hvorfor er det så lite interesse for ungdomsavdelinger og hva kan man gjøre for å ta ungdommene på alvor? (Sjekk PopKult-prosjektet ved Drammensbiblioteket!)
 • Hvordan kan vi markedsføre bibliotekstjenestene (dersom man mener at det trengs)? (Sjekk denne lille boka: Zuzana Helinsky: En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek. Lund : BTJ förlag 2006)

torsdag 2. april 2009

Ta mastergrad i dokumentforvaltning


Det er nå mulig å ta mastergrad i dokumentasjonsvitenskap, studieretning dokumentforvaltning med bachelorgrad/Cand.Mag. i en mengde fag: "For opptak til mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap innenfor studieretningen i dokumentforvaltning kreves oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning på minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdene humaniora, samfunnsfag, realfag, rettsvitenskap eller helsefag."

Søknadsfrist: i første omgang 15. april 2009, men det vil sannsynligvis også være mulig å søke opptak helt frem til 1. juni.

Revisiting "what is a document?"

De fleste dokvitstudenter har lest artikkelen til Michael Buckland "What is a document?". Nå har Bernd Frohmann skrevet en artikkel under tittelen Revisiting "what is a document?" der han stiller spørsmål ved poenget og bruksverdien av definisjoner av begrep som "dokument" og "dokumentasjon". Artikkelen er tilgjengelig i Journal of Documentation vol. 65, no. 2 (2009), 291-303. http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?contentType=Article&Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/2780650206.html

mandag 30. mars 2009

Åse Hiorth Lerviks pris 2009 til student i dokumentasjonsvitenskap

Anne Marit Aspenes, foto Johanne Hansen Kobberstad På UiTs årsfest 27. mars ble Åse Hiorth Lerviks pris for 2009 tildelt tidligere masterstudent i dokumentasjonsvitenskap Anne Marit Aspenes for hennes oppgave: Kvinner og dokumentasjon: Rebecca - en dokumentasjonsvitenskapelig analyse av betydningen av kjønn. Prisen er på kr. 25 000,-

I oppgaven undersøker Aspenes en roman, Rebecca (1938) av Daphne du Maurier, og to filmatiseringer av denne. Oppgaven er av framragende kvalitet. Den tar i bruk avanserte teorier om kjønn og om kjønn og film på et komplisert materiale, og utgjør et pionerarbeid i det forholdsvis nye faget dokumentasjonsvitenskap når det gjelder spørsmål om kjønn. (sakset fra UiT sine nettsider)

Denne gangen var det KVINNFORSK som delte ut prisen for beste hoved/masteroppgave med kvinne- og kjønnsperspektiv skrevet på UiT i 2008 (både menn og kvinner kan være kandidater til prisen). KVINNFORSK hedrer minnet til professor Åse Hiorth Lervik ved å dele ut denne prisen i hennes navn. Åse Hiorth Lervik var den første kvinnelige professoren ansatt ved UiT og hun var en pioner i innføring av kvinneforskning som forskningsfelt i Norge.

Bilde er "lånt" fra Forskningsrådet sine nettsider (foto: Johanne Hansen Kobberstad). Der finnes det også en interessant artikkel om oppgaven til Aspenes.

onsdag 25. mars 2009

Besøk på Robert and Frances Flaherty Study Center


The Robert and Frances Flaherty Study Center ligger i Claremont i det sørlige Kalifornia (ca 1 time med bil fra Los Angeles) og ta vare på materialet etter filmskaperen Robert Flaherty. Flaherty er kanskje mest kjent for filmen Nanook of the North (1922) som av mange regnes som den første dokumentarfilm - selv om begrepet dokumentarfilm ikke var "funnet opp" på det tidspunktet. Når vi i dag kjøper eller låner DVDen med Nanook, er vi mest sannsynlig ikke klar over at filmen faktisk finnes i 4 versjoner:
 • "originalen" fra 1922 som Museum of Modern Arts i New York har tatt vare på (Library of Congress hadde på dette tidspunktet ingen politikk for å ta vare på film. Man tok i beste fall vare på paper prints som da kunne lagres som en bok.)
 • i 1947 ble filmen relansert, nå med en fortellerstemme fordi man på det tidspunktet oppfattet stumfilm som gammeldags og kjedelig.
 • 1976 prøvde man å gå tilbake til originalen og satte inn mellomtekstene igjen og fjernet fortellerstemmen
 • 1998 igjen et forsøk på å finne tilbake til originalen, men nå med en annen musikk enn i 1976.
Flaherty senteret er så vidt jeg vet eneste plassen hvor man kan se alle de forskjellige versjonene, samt at man har tilgang til en stor samling litteratur av og om Flaherty.


onsdag 18. mars 2009

Studentbesøk på ”Årets bibliotek 2008”

Kurset DOK-2204 Bibliotek samfunn og ledelse er casebasert. Det betyr at teori og analyse knyttes opp mot utvalgte case. Vi har lagt opp 7 case, som på ulike måter reflekterer nybrottsarbeid og ledelsesutfordringer innen bibliotekfeltet. Skolebiblioteket på Breivang videregående skole er ett av casene. Biblioteket ble da også kåret til Årets bibliotek i 2008 med sin helt spesielle utforsking og utvikling av skolebiblioteket som ”rom”.  Vi besøkte biblioteket på kursets tredje samling, og bibliotekar Thomas Tøllefsen og bibliotekar/miljøarbeider Håkon Pettersen (begge er forøvrig ”dokvitere”!) inviterte til en spennende casedialog. 

Det nyskapende knyttes til begreper om skolebiblioteket som sosialt rom, time-out-arena og alternativ læringsarena. Vi ser en utvikling av skolebiblioteket som dynamisk ”eget” rom, kvalitativt forskjellig fra andre rom i skolen – både når det gjelder funksjoner og dialogen med elevene.

I biblioteket
Originally uploaded by Tore Brattli
Det er samtidig et rom i det store skolerommet – en integrert del av skolens læringsmiljø og målsettinger. Åpenhet, tillit og samarbeid er sentrale stikkord for arbeidet. Vi er på vei og har mye på plass sammenlignet med andre skolebibliotek, men vi har et stykke vei foran oss, sier Tøllefsen og Pettersen. De maner til nøkternhet og ”lange nok” perspektiver på det utviklingsarbeidet de er inne i.

Dokvit følger Breivangs videre utforsking og resultater med stor interesse!

Trine Holm
Andreas Vårheim
Kursansvarlige, DOK-2204


mandag 16. mars 2009

Studietur til Ája Samisk Senter i Manndalen


Den 27. februar var Tore Brattli og Geir Grenersen på studietur til Àja Samisk Senter i Manndalen. Vi fikk en solid innføring i de forskjellige aktivitetene som forgår i senteret, bl.a. Riđđu Riđđu, Samisk bibliotektjeneste, Sámi Radio og Samisk Språksenter. Nord-Troms Museum og Sametinget har også kontorer i sentret som fremstår som en vellykket ABM-institusjon. Vi planlegger å besøke flere samiske sentre i Troms og Nordland i løpet av dette året og bruke disse institusjonene som eksempler på ABM-institusjoner i vår undervisning.


Geir Grenersen, Edel Olsen, Astrid Solhaug, Henrik Olsen
Originally uploaded by Tore Brattli

torsdag 12. mars 2009

Nye emner i dokumentasjonsvitenskap fra høsten 2009

Det er nå vedtatt å splitte emnet DOK-1016 Dokumentasjons- og medieformer prosjektoppgave opp i 3 selvstendige emner:

DOK-1013 Gamle og nye medier - reproduksjon og remediering (10 stp)
Emnet tar utgangspunkt i 2 sentrale begrep: reproduksjon og remediering.  På bakgrunnen av disse begrepene diskuteres forholdet mellom gamle og nye medier. 

DOK-1014 Dokumenters sosiale liv (10 stp)
Gjennom feltarbeid, ekskursjoner, gruppearbeid og presentasjoner skal studentene oppøve evnen til å anvende dokumentteori som et analytisk redskap. 

DOK-1015 Digitalisering og digitale dokumenter (10 stp)
I løpet av få år har digital film, foto, MP3-spillere, tidsskrifter, TV, PDF, osv. i stor grad overtatt for de tradisjonelle analoge dokumentformene. Nettverk kan overføre hele bøker på brøkdelen av et sekund og ei enkelt minnepenn kan lagre all informasjon i et helt bibliotek. Fildeling og bibliotek 2.0 gjør det i tillegg vanskelig å få helt ”grepet” på de nye dokumentene. Dette setter nye kompetansekrav til bibliotekarer og andre som jobber med digitale dokumenter og informasjon. Emnet tar for seg hvordan ulike dokumenter og medieformer kan digitaliseres, representeres, behandles (f.eks. bildebehandling eller kryptering), organiseres, lagres og bevares digitalt. 

Obligatorisk juridisk del
Det inngår også en juridisk del som er felles for DOK-1013, 1014 og 1015.

Vi mener dette vil gi et bedre og mer oppdatert tilbud både til programstudenter og de som ønsker videreutdanning innen enkelte emner som f.eks. digitalisering. Emnene blir også mer tilgjengelige for distansestudenter.

Wolfram Alpha: ny søkemotor som kan komme til å overta for Google


I datamaskinens barndom var det stor tro på at den nye oppfinnelsen snart skulle kunne svare oss på avanserte spørsmål om alt fra kjernefysikk, til meningen med livet og i hvert fall hjelpe ungene med leksene. I dag vet vi bedre. Supercomputeren Deep Thought brukte 7½ million år på å finne ut at meningen med livet er 42. BIBSYS forstår ikke noe så enkelt som ordet kjærnefysikk og for ungene er den mest brukbar til spill. Selv Google kan best sammenlignes med en hund som er trent opp til å hente inn avisen hver morgen. Et enkelt gjøremål der den ikke trenger å forstå seg på innholdet (i avisen). Men det hadde jo vært flott om hunden på egen hånd kunne sagt i fra når det var annonser for billig hundemat.

Nå er det annonsert en ny søkemotor Wolfram Alpha (eller kanskje det egentlig ikke er en søkemotor) som skal kunne konkurrere med selveste Google om ikke så altfor lenge. Wolfram Alpha skal kunne trekke ut faktainformasjon fra dokumenter og svare på spørsmål relevant til denne informasjonen. Den skal også kunne regne seg frem til ny informasjon og nye fakta basert på det man allerede vet og det skal også være mulig å spørre i et tilnærmet naturlig språk. Dette i motsetning til dagens søkemotorer som stort sett bare gir deg dokumenter som svar, basert på match mellom søkeord og dokumentord. Hvis ingen har skrevet noe om f.eks. forholdet mellom BNP i Norge og Kongo får du ingen (enkle) svar. Søkemotorene forstår verken hva du spør om eller hva den har registrert. Med Wolfram Alpha er svaret enkelt. Det er som regel bedre å kunne multiplisere enn å ha en database med svar på alle mulige multiplikasjonsoppgaver.

I hvilken grad Wolfram Alpha oppfyller forventningene gjenstår å se. Lanseringen er satt til 29. mai 2009. Vi gleder oss!

Det er allerede skrevet endel om denne nye søketjenesten:

tirsdag 10. mars 2009

Tromsø er best!

Tromsø vant kåringen til beste folkebibliotek. Gratulere! Les mer om det.

torsdag 26. februar 2009

torsdag 19. februar 2009

Bilder fra Bibliotekforum Tromsø 29.1.2009

Program:
12.00 - 13.00 Lunsjtreff før programmet starter for de som vil (folk betaler selv). Hovedkantina i Teorifagbygget (Hus 1). Deretter møtes vi på HUM-FAK rom B-1004

13.15 -13.30 Velkommen

13.30-14.00 "Kukostymer, bibliografier og andre farlige dokumenter: Om at indfange og udvikle det bibliotekfaglige felt uden at blive fange i sin egen lille verden og udelukke historiens og hverdagslivets ustyrlige mangfold og dynamikk. " ved Professor Niels Windfeld Lund, dokumentasjonsvitenskap

14.00-14.30 Sosialt samvær med frukt og kaffe

14.30-15.00 "Fra en forskers værksted: Når praksis udfordrer..." ved Forskningsprofessor ved Danmarks bibliotekskole Beth Juncker

15.00-15.30 Oppsummering, diskusjon


Professor II Beth Juncker, originally uploaded by Tore Brattli.


Deltakerne, originally uploaded by Tore Brattli.

fredag 13. februar 2009

DOCAM 09

Årets konferanse arrangeres ved University of Wisconsin-Madison 28. og 29. mars og programmet er nå på plass: http://www.slis.wisc.edu/docam09sched.html

Keynote speaker er professor Bernd Frohmann fra University of Western Ontario i Kanada. En av Frohmanns viktigste publikasjoner er boka Deflating Information. From Science Studies to Documentation (University of Toronto Press) fra 2004.

torsdag 12. februar 2009

Ny doktorgrad i dokumentasjonsvitenskap


judu Au
Originally uploaded by Tore Brattli
Onsdag 11. februar 2009 disputerte Cand.philol. Judy Au for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Kl. 10.15 var det prøveforelesning over oppgitt emne: The concept of 'place' as a defining feature for website genre: Analyses of barentsinstitute.org and myspace.com.
Deretter (kl. 11.15) forsvarte doktoranden sin avhandling Reading websites as places : Two case studies of exploratory digital documents.
Komitéen har bestått av:
 • Lektor ph.d. Lisbeth Thorlacius, Universitetet i København (1. opponent)
 • Professor Gunnar Liestøl, Universïtetet i Oslo (2. opponent)
 • Førsteamanuensis Johan Schimanski, Universitetet i Tromsø
Veileder har vært:
 • Førsteamanuensis Per Bäckström, Universitetet i Tromsø


Disputas, originally uploaded by Tore Brattli.

mandag 9. februar 2009

Studietur til Nasjonalbiblioteket


2. og 3. februar var studenter fra DOK-2030 (Bachelorprosjekt) på studietur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. I løpet av disse 2 dagene fikk vi omvisninger og foredrag som ga oss en innføring i de forskjellige arbeidsoppgavene til NB. Mest inntrykk gjorde kanskje depotbiblioteket der roboter henter og setter på plass. Lageret hadde drivstart i 2003. Magasinet har en lengde på 52,5 meter, en bredde på 13 meter og en høyde på imponerende 14 meter som gir 43 140 kasselokasjoner. I disse kassene igjen er det plass til 1 000 000 arkivmapper!

Bli med å kåre Norges beste folkebibliotek!

Det faglitterære tidsskriftet Prosa ønsker å sette bibliotekene på dagsorden i 2009. De spør bl.a. hvorfor det skjer enorme endringer i norske folkebibliotek uten offentlig debatt. Hvorfor er det f.eks. slik at "alle" er for folkebibliotek i nærmiljøet, men få protesterer når 270 bibliotekfilialer er nedlagt de siste 10 årene. Når Barack Obama kan sette bibliotek høyt på sin dagsorden, er det klart Prosa kan! De arrangerer derfor sammen med Dagbladet en kåring der man kan stemme frem det man mener er det beste folkebibliotek i Norge i 2009. Gå til www.prosa.no/bibliotek eller www.dagbladet.no/bibliotek og vis ditt engasjement!

fredag 6. februar 2009

Inntrykk fra Kunnskapsorganisasjonsdagene 2009
Biblioteksøk - Samsøk - Sammensurium?


Mandag 2. februar

Marshall Breeding: The future of the library catalogue

Marshall Breeding
Originally uploaded by Tore Brattli
Marshall tok opp den dårlige integrasjonen som mange som mange biblioteknettsider og bibliotekkataloger har til sine Web (bibliotek) 2.0 applikasjoner som blogger, Wiki-er o.l. Her trengs det forbedringer.
Open source programvare for bibliotekkataloger er et annet spennende område. Åpenheten varierer fra åpne data, åpne API-er og til åpen kildekode for de ulike modulene. For mange vil bruk åpne systemer i praksis koste det samme som de mer lukkede kommersielle systemene når man ser på de totale driftkostnadene. Open source programvare med 100.000-vis av programkode er heller ikke gitt alle og enhver å skulle endre på. Åpne API-er er derimot ei mer spennende utvikling som kan gjøre det enklere for både brukerne og bibliotekarene å hente ut de dataene som de er interessert i og sette dem inn i ønsket sammenheng.
Mange er misfornøyd med brukergrensesnittet i dagens kataloger. Sammenlignbare tjenester fra for eksempel Amazon og Google Scholar er lang bedre. Svakt emnesøk, manglende relevanssortering og fasettert browsing, snevert innhold (brukerne må mange steder for å søke), og tolking av tvetydigheter i spørringer er noen av svakhetene ved mange bibliotekkataloger. Marshall viste bl.a. Amazon sin 1-Click ordering og etterlyste tilsvarende tjenester i biblioteket.
Heldigvis skal nye og bedre bibliotekkataloger og brukergrensesnitt være på vei.

Ken Chad : Library Management Systems Study

Ken Chad
Originally uploaded by Tore Brattli
Ken Chad holdt et svært så spennende foredrag om den informasjonsrevolusjonen som vi er midt inne i og betydningen den har for bibliotekene, katalogen og bibliotekarene. Verden har forandret seg og bibliotekene har fått betydelig konkurranse fra aktører som f.eks. Google, Amazon og LibraryThing. 
…with less than 10 people, Flickr had millions of users generating content, millions of users organising that content for them, tens of thousands of users distributing that across the internet…”. Digital informasjon og datanettverk endrer måten vi kommuniserer på og det igjen er i ferd med å endre samfunnet. Brukerne og deres forventninger har også endret seg. 
Såkalte disruptive teknologier er i ferd med å overta og planlegging for fremtiden blir stadig vanskeligere. Produkter som i utgangspunktet ser ubetydelig og til og med dårlige ut, kan raskt bli markedsledende. Dette krever nye holdninger og kompetanse blant bibliotekarer og andre informasjonsspesialister.
The library of the future will be a platform for participation and collaboration with users increasingly sharing information amongst themselves as well as drawing on the library‘s resources”.

Svein Arne Brygfjeld: Biblioteksøk: status og framdrift
Svein Arne informerte om Biblioteksøk og planene videre fremover. Biblioteksøk er en felles søke- og lånetjeneste for norske bibliotekskataloger og andre relevante biblioteksressurser. Foredraget ble avsluttet med frisk diskusjon.

Kim Tallerås/Unni Knutsen, JBI: Lokalt eller sentralt : et brukerperspektiv
Til slutt denne dagen hadde Unni Knutsen og Kim Tallerås en til dels humoristisk demonstrasjon av hvordan det kan gå når en bruker ønsker å søke etter og låne et par konkrete boktitler ved å bruke norske bibliotekkataloger og lånetjenester. Mange av katalogene har fortsatt mye å hente når det gjelder brukervennlighet og når de skal kommunisere med hverandre eller andre lånetjenester blir ikke saken bedre.
Konklusjonen av dette "litt satt på spissen-foredraget": ”Dagens situasjon = sammensurium. En god løsning haster! Mens gresset gror, forsvinner brukeren.

Tirsdag 3. februar

Joan Mitchell, sjefsredaktør DDC: What is the use of classification?

Joan Mitchell
Originally uploaded by Tore Brattli
Joan startet med å fortelle om fordelene med Dewey-systemet som: Språkuavhengig representasjon av emner og innhold, mange kompatible oversettelser av Dewey, store mengder materiale klassifisert etter Dewey og mange brukere, mapping til andre emnesystemer og sist men ikke minst brukerstøtte fra OCLC. Deretter fikk vi et innblikk i hvaOCLC gjør for å holde Dewey oppdatert og aktuelt for en stadig større brukergruppe. Som eksempel viste hun termen sandwiches som nå innkluderer en mengde eksotiske matretter. Også måltidene er i ferd med å revideres fra frokost, lusj og middag til første måltid, hovedmåltid osv. for å være bedre tilpasset matvaner verden rundt. Til slutt fikk vi innblikk i noen av de nye Dewey-applikasjonene som MelvilClass, MelvilSearch, Dewey-browser og virtuelle bokhyller.

Lars Svensson, Deutsche Nationalbibliothek: DDC för amatörer: Hur slutanvändare kan finna DDC-klassificerat material utan kunskap om DDC
Lars snakket om MelvilSearch som gjør det mulig for biblioteksbrukerne å browse eller søke i Dewey-tabellen, for å finne aktuelle klasser som deretter kan brukes til søk i katalogen. Mapping av 150.000 emneord fra CrissCross til Dewey øker sjansen for å finne passende Dewey-klasser ved søk. Hvert emneord er vurdert av erfarne bibliotekarer som mer eller mindre passende for ulike Dewey-klasser. Et søk i katalogen kan også finne aktuelle Dewey-klasser automatisk  og inkludere dette slik at søket utvides. Mapping kan også gjøres til andre kontrollerte vokabularer. En av de store fordelene med med å bruke klassifikasjonssystemer som Dewey er språkuavhengigheten som bl.a. gjør det mulig å hente inn relevante treff (på andre språk) fra utenlandske bibliotekkataloger.

Ragnar Nordlie, JBI: Klassifikasjon og eksponering

Ingebjørg Rype, Nasjonalbiblioteket: Ny Deweyoversettelse (full, forkortet eller blandet utgave?)

Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket: Dewey i Sverige

Magdalena Svanberg
Originally uploaded by Tore Brattli
Sverige er i ferd med å forlate fra sitt eget nasjonale klassifikasjonssystem SAB til fordel for Dewey. Dette er mildt sagt en stor begivenhet og sitt foredrag fortalte Magdalena om bakgrunnen for beslutningen og hvordan de tenker seg overgangen. Bl.a. skal svenskene utvikle en svensk WebDewey, litt på samme måte som vurderes i Norge.

Onsdag 4. Februar

Dewey-workshop (arrangører: Nasjonalbiblioteket, NKKI og JBI)
Nasjonalbiblioteket har nylig fattet et prinsippvedtak om at en neste norske versjonen av DDK skal være av typen WebDewey. Spørsmålene som ble diskutert på denne workshoppen var bl.a. hvilket nivå vi ønsker på en norsk Dewey-oversettelse, om det er mulig å utvikle en norsk Dewey som passer for alle bibliotekene og hvordan kontinuerlige oppdateringer skal håndterer.
Inntrykket er at mange ønsker seg en fullstendig oversettelse, men at også en forkortet versjon kan være aktuell hvis den er greit integrert med den fulle internasjonale versjonen.
En svært nyttig workshop som ble ledet på en utmerket måte av Marit Kristine Ådland ved HiO.

Lenker til lysark finner du på HiO sine nettsider og en mer omfattende oppsummering av Workshoppen finnes hos NB.